درباره ما

درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم  آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و  نه مجلس شورای اسلامی تصویب قانون تأسیس  شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی  مشتمل‌ بر پانزده ماده و نه تبصره به  تصویب رسید و در تاریخ 1389/10/15به  تأیید شورای نگهبان نیز رسید. هیئت  وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26بنا به  پیشنهاد شماره 30538/1 مورخ  1390/04/27وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  به استناد ماده (14) قانون  تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی  – مصوب 1389 – اساسنامه  شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان را تصویب و  ابلاغ نمود.