درباره ما

درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب قانون تأسیس شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی مشتمل‌ بر پانزده ماده و نه تبصره به تصویب رسید و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد شماره 30538/1 مورخ 27/04/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (14) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389 – اساسنامه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان را تصویب و ابلاغ نمود. بر همین اساس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در این شهرستان فعّال و از بهار سال 1397 فعّالیّت خود را آغاز نمود. شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در تاریخ 1397/06/17 با شماره 65549 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد به ثبت رسید.