فرم ها و فایل های مورد نیاز


تفاهم نامه وزارت تعاون با وزارت کشور

تفاهم نامه وزارت تعاون با وزارت کشور

در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد  جمهوری اسلامی ایران و قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی  مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود  بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل  افزونه زا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد و  همچنین توانمندسازی و تقویت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، این  تفاهمنامه فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور به شرح  ذیل منعقد می گردد.