مجمع عمومی

اعضای مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران طرقبه شاندیز

        

1-             محمد عابد خراسانی

2-            علی اکبر ترابیان طرقبه   

3-            مهدی گل کار طرقبه

4-            جواد مرگان طرقبه          

5-            کریم شریفیان طرقبه

6-            احمد شمس طرقبه         

7-            امین گلکار طرقبه          

8-            مسعود آقا بکی طرقبه     

9-            احمد جاهد طلب           

10-           جواد دلیر                     

11-           ابوالفضل عابد خراسانی    

12-           حسین دهباشی طرقدری  

13-           جواد عابد خراسانی         

14-           مهدی عسگرزاده طرقبه   

15-           ناصر باقری مقدم           

16-           منصور ایوبی                

17-           قاسم رفیعا  

18-           محمد علی ارغوانی        

19-           مجید کریمیان طرقبه      

20-           محسن لنگران طرقبه      

21-           علی عابد خراسانی         

22-           محسن تربران              

23-           محمد قالی باف طرقبهی  

24-           مهدی وجدانی              

25-           محمد رضا عظیمی طرقدری

26-           رضا تشکری گلستانی     

27-           علیرضا انجیری طرقبه     

28-           محمد همایونی حصار      

29-           محمد معمرزاده طرقبه     

30-           نوید اباذری طرقبه          

31-           سید یاسر رضوی             

32-           رشید مصدق طرقدری     

33-           محمد مبین سهیلی زاده   

34-           مهدی خاکشوران طرقبه  

35-           مجتبی عباسی              

36-           ابوالفضل نیکدل کوشکی  

37-           جواد فعال   

38-           جواد برزگر طرقبه           

39-           محمد حسین بافنده طرقبه

40-           محمد تشکر گلستانی      

41-           عباس قنبری طرقدری     

42-           رجبعلی صاحبی             

43-           محبوبه فلفلی               

44-           بهرام نکاحی                

45-           سعید وفادوست طرقبهی   

46-           ذبیح اله عباس زاده        

47-           ابراهیم پروانه               

48-           عباس علیزاده              

49-           غلامحسین مرادی         

50-           محمد دوغابی               

51-           علیرضا مهدی پور طرقبه  

52-           محمد توکلی                

53-           علی اکبر پهلوانی طرقدری

54-           علی وفایی                  

55-           میلاد غفاری طرقبه        

56-           حسن اکبری                

57-           محمدعلی بخشی حصار   

58-           مهدی زامهران             

59-           حسین لسانی

60-           مجید بقایی                 

61-           اعظم عباسیان حصار      

62-           مجتبی میرشاهی           

63-           حسین عابدی بیلندی      

64-           جواد شفقتی                 

65-           ابراهیم کاظم زاده طرقبه  

66-           مرتضی افخمی             

67-           اسماعیل مصدق طرقدری 

68-           مهدی نظری                

69-           علیرضا خانی               

70-           حسین هاجر پور            

71-           جواد تشتریان               

72-           رضا آهویان                 

73-           غفور عباسی مقدم طرقبه 

74-           محمد علی زارعان         

75-           احمد خلیلی                

76-           محسن حقیقی              

77-           امیر حسین نجفی پور      

78-           مهدی حاجیان              

79-           79-محمد رضا رمضان تبار

80-           محمد خدا شناس