شهرستان بیجار گروس


نخستین جلسه ستاد عالی توسعه تعاون استان کردستان برگزار شد

نخستین جلسه ستاد عالی توسعه تعاون استان کردستان برگزار شد

 نخستین جلسه ستاد عالی توسعه تعاون استان کردستان با ریاست و هماهنگی معاون هماهنگی و اقتصادی استانداری استان کردستان و تعدادی از مدیران کل استان و اعضا هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بیجار برگزار گردید.