اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانتعاونی توسعه وعمران شهرستان دلفان
استانلرستان
شهرستاندلفان
تعداد اعضاء976
تلفن 1066-32726699
تلفن2
تاریخ ثبت شرکتچهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
کد اقتصادی14,007,025,875
آدرس دفتر شرکت تعاونیلرستان، دلفان، نورآباد، نرسیده به میدان سپاه مرکز رشد فناور شهرستان دلفان
کد پستی
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیموسی رضا نوری
نام پدریوسف
تحصیلاتلیسانس
تلفن تماس066-32726699
موبایل09123981832
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیره قبادي ارينب
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09166982097
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهامیدی پرويز
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل09197142522
ارسال پیشنهادات و انتقادات