شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۶۱۸۵۰۲۰۴۸۳
آگهي تاسيس
تاسيس شركت سهامي خاص نگارآفرينان پايا شهر ارغوان درتاريخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۷۷۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۶۲۵۰۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:طراحي، نظارت، مشاوره، محاسبه فني و پشتيباني و اجراي كليه امورعمراني و پيمانكاري اعم از سازه هاي فلزي، چوبي، سنگي و بتني، ساخت مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، ورزشي و صنعتي، اجراي دكوراسيون هاي داخلي و نماهاي بيروني ساختمان با استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، خاک برداري و خاكريزي، بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده، ارائه خدمات فني و مهندسي، انجام و ايجاد خدمات شهري و فضاي سبز، مديريت پيمان و مشاركت در پروژها عمراني، شهرک سازي و انبوه سازي، اجراي پروژه هاي راه سازي شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه هاي فرعي و اصلي، گاردريل بندي، زيرسازي، آسفالت ريزي و روكش معابر و زير بناي شهري، راه هاي ريلي و فرودگاه ها و طراحي و اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب، شامل سد سازي، تونل سازي، پل سازي، و شبكه هاي آبرساني، كانال كشي وامور باغباني، طراحي و اجراي پروژه هاي تأسيساتي الكتريكال و مكانيكال شامل كليه سيستم هاي الكتريكي و الكترونيكي، طراحي، اجرا، نگهداري فني سيستم هاي كنترل هوشمند، و خدمات شهري شامل جدول كشي رنگ آميزي المانهاي شهري، ارائه خدمات پشتيباني قابل واگذاري به بخش خصوصي، انجام كليه امور بازرگاني خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني، اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي، شركت درمناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي در سراسركشور، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور، برپايي و شركت در نمايشگاهها و همايشهاي داخلي و خارجي جهت شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از كشور، اخذ وام و تسهيلات ريالي و ارزي و ضمانت نامه هاي بانكي از كليه بانكهاي خصوصي و دولتي و موسسات مالي و اعتباري جهت شركت در داخل و خارج از كشور پس از اخذ مجوزهاي لازم و ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ صدور پروانه فعاليت نمي باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان خراسان رضوي، شهرستان بينالود، بخش طرقبه، شهر طرقبه، /صاحب الزمان، خيابان انوري، خيابان صاحب الزمان، پلاک ۲۹ ، طبقه همكف كدپستي ۹۳۵۱۸۱۴۷۹۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادي مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۶۶۰۸۱ مورخ ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه طرقبه با كد ۲۵۰ پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم سوسن شيرواني مقدم طرقبه به شماره ملي ۰۹۲۲۲۹۱۸۴۵ و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي مجتبي ارغواني طرقدري به شماره ملي۰۹۲۲۸۱۳۱۱۶ و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي علي مشكين فر به شماره ملي ۰۹۲۲۹۶۹۰۹۴ و به سمت عضو هيئت
 مديره به مدت ۲ سال آقاي علي حبيب زاده به شماره ملي ۰۹۲۳۱۰۸۹۰۴ و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال آقاي حميد شمس طرقبه به شماره ملي ۰۹۲۳۳۰۰۲۴۴ و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال خانم عاطفه موسوي نژاد طرقبه به شماره ملي ۰۹۲۳۴۶۴۴۲۵ و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال توسعه و عمران شهرستان طرقبه شانديز به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۲۳۷۸۱ و به نمايندگي جواد برزگر طرقبه به شماره ملي ۰۹۴۰۸۷۲۳۶۶ و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مشترک رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقاي حميد مؤدب گجوان به شماره ملي ۰۹۲۰۳۴۵۲۳۹ به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي مجتبي عباسي به شماره ملي ۰۹۲۲۶۹۹۸۱۱ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه كثيرالانتشار خراسان رضوي جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد
شماره پيگيري : ۹۷۱۰۱۷۱۶۹۷۶۶۹۰۹
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14416095
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: