در تاریخ سوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و هشت قرارداد شماره 422 فی مابین شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز با شرکت گردشگری نمونه چالیدره امضاء شد. موضوع قرارداد عبارت است از بهره برداری از 5 غرفه به شماره های 6،17، 25، 33 و 35 به مدت یکسال از تاریخ 97/12/15  لغایت 98/12/15

مبلغ قرارداد 4.995.222.219 ریال معادل چهارمیلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون و دویست و بیست و دو هزار و دویست و نوزده ریال