مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مورخ بیست و یکم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و هشت همزمان با عید سعید قربان در محل دفتر شرکت برگزار گردید. این مجمع به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برگزار نشد. اسامی نمایندگان غایب مجمع با علامت (غ) مشخص گردیده است.

1-             محمد عابد خراسانی

2-            علی اکبر ترابیان طرقبه غ

3-            مهدی گل کار طرقبه

4-            جواد مرگان طرقبه          

5-            کریم شریفیان طرقبه غ

6-            احمد شمس طرقبه         

7-            امین گلکار طرقبه غ        

8-            مسعود آقا بکی طرقبه     

9-            احمد جاهد طلب غ        

10-           جواد دلیر                     

11-           ابوالفضل عابد خراسانی    غ

12-           حسین دهباشی طرقدری  

13-           جواد عابد خراسانی         

14-           مهدی عسگرزاده طرقبه  غ

15-           ناصر باقری مقدم    غ      

16-           منصور ایوبی                

17-           قاسم رفیعا  غ

18-           محمد علی ارغوانی        

19-           مجید کریمیان طرقبه      

20-           محسن لنگران طرقبه      

21-           علی عابد خراسانی         

22-           محسن تربران          غ    

23-           محمد قالی باف طرقبهی  

24-           مهدی وجدانی       غ      

25-           محمد رضا عظیمی طرقدری

26-           رضا تشکری گلستانی    غ

27-           علیرضا انجیری طرقبه    غ

28-           محمد همایونی حصار      

29-           محمد معمرزاده طرقبه     

30-           نوید اباذری طرقبه         غ

31-           سید یاسر رضوی             

32-           رشید مصدق طرقدری     

33-           محمد مبین سهیلی زاده   غ

34-           مهدی خاکشوران طرقبه  غ

35-           مجتبی عباسی              

36-           ابوالفضل نیکدل کوشکی غ

37-           جواد فعال   غ

38-           جواد برزگر طرقبه           

39-           محمد حسین بافنده طرقبه

40-           محمد تشکر گلستانی      

41-           عباس قنبری طرقدری   غ  

42-           رجبعلی صاحبی  غ          

43-           محبوبه فلفلی غ              

44-           بهرام نکاحی   غ            

45-           سعید وفادوست طرقبهی   

46-           ذبیح اله عباس زاده     غ  

47-           ابراهیم پروانه    غ          

48-           عباس علیزاده   غ          

49-           غلامحسین مرادی غ        

50-           محمد دوغابی       غ        

51-           علیرضا مهدی پور طرقبه  غ

52-           محمد توکلی غ              

53-           علی اکبر پهلوانی طرقدری  غ

54-           علی وفایی       غ          

55-           میلاد غفاری طرقبه     غ  

56-           حسن اکبری   غ            

57-           محمدعلی بخشی حصار   

58-           مهدی زامهران         غ    

59-           حسین لسانی

60-           مجید بقایی    غ            

61-           اعظم عباسیان حصار      

62-           مجتبی میرشاهی         غ  

63-           حسین عابدی بیلندی      

64-           جواد شفقتی        غ        

65-           ابراهیم کاظم زاده طرقبه  غ

66-           مرتضی افخمی     غ        

67-           اسماعیل مصدق طرقدری غ

68-           مهدی نظری       غ        

69-           علیرضا خانی               

70-           حسین هاجر پور       غ    

71-           جواد تشتریان         غ      

72-           رضا آهویان          غ      

73-           غفور عباسی مقدم طرقبه غ

74-           محمد علی زارعان       غ  

75-           احمد خلیلی       غ        

76-           محسن حقیقی      غ        

77-           امیر حسین نجفی پور      

78-           مهدی حاجیان   غ              

79-         محمد رضا رمضان تبار

80-           محمد خدا شناس   غ