شماره نامه اداره ثبت: 139830406185028942 تاريخ نامه اداره ثبت: 1398/12/11
آگهي تغييرات شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شانديز شرکت تعاوني به شماره ثبت ۹۵۵۵۶ و شناسه ملي
۱۵۳۳۰۴۷۰۰۴۱


به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1398/06/13 و نامه شماره 2/117497 مورخ 1398/11/21 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان مشهد تصميمات ذيل اتخاذ شد: ـ آقاي ابوالفضل عابد خراساني كد ملي 0943784794ـ حميد خيري كد ملي 0937615218 ـ محمد معمرزاده كد ملي 0947114701 به سمت بازرس اصلي و آقاي سيد ابوالفضل عبادي راد كد ملي 0947107177 به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال مالي انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزيان شركت منتهي به سال 1397/12/29 مورد تصويب قرارگرفت.


شماره پيگيري : 981211878450

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15119772 :رسمي روزنامه سايت در آگهي لينک