آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت دوم
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز
منتهی به سال مالی 1398/01/01 لغایت 1398/1229

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در روز جمعه مورخ 1399/07/25 در محل دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم، خیابان قائم یک، نبش شهید سلیمانزاده 3 برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه سال 1399
4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

هیات مدیره