به جهت رفع یکی از موانع بزرگ شرکت‌های توسعه و عمران در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی بند 10 به ماده 3 اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی اضافه شد.

10- هر موضوع فعالیت مجاز دیگری که مطابق ضوابط دستگاههای اجرایی ذی ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد.

14704-تصویب نامه هیئت وزیران تغییرات اساسنامه.pdf