جناب آقای مهندس محمّد معمرزاده
بازرس محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

عروج ملکوتی مادر بزرگوارتان مـا را بسیار اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن یار سفر کرده و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترمتان را از پروردگار متعال خواهانیم.

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت