گزار ش بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مرحله اول

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

مربوط به گزارشات مالی منتهی به 29/12/1398


 گزارش نسبت به صورتهای مالی 

مقدمه

1) صورت های مالی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی یک تا 18 توسط اینجانبان بررسی شده است.

 مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

2) مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت بازرس

3) مسئولیت اینجانبان، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی انجام شده است. 

 اظهار نظر

4) به نظر اینجانبان، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد. 

تاکید بر مطلب خاص

5) صورت های مالی یاد شده با توجه به تاریخ تأسیس و شروع فعالیت، مربوط به دوره عملیات 12 ماهه با فعالیت عملیاتی 365 روزه در سال مالی جاری بوده است. 

گزارش در مورد سایر الزمات قانونی و مقرراتی 

6) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تهیه شده توسط هیئت مدیره توسط اینجانبان مورد بررسی قرار گرفت، در این خصوص نظر بازرسین به موضوع با اهمیتی که مغایر با اطلاعات یاد شده و مدارک و مستندات ارائه شده باشد، جلب نگردیده است. 

 بتاریخ:23 بهمن ماه 1398 

 محمد معمرزاده
حمید خیری
ابوالفضل عابد خراسانی