تعاونی می­تواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (2) این اساسنامه، در چارچوب قوانین مندرج در ماده (1) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و درصورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاههای ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد موارد زیر نیز جزء فعالیتهای مجاز تعاونی تعیین می­شود.
1-انجام فعالیتهای عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه­گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط
2-ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.
3-خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت از طریق مذاکره و مدیریت آنها (موضوع تکلیف هیأت واگذاری به عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)
4-سرمایه گذاری در طرحهای توسعه­ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکتهای اقماری درصورت تصویب مجمع عمومی عادی
5-تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستائی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات، قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی.
6-استفاده و بهره­برداری از فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد.
7-مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.
8-انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول و تأمین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.
9-خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.