با نامه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی جناب آقای سید عبدالمجید نژاد صفوی، پرونده پیگیری مرکز معاینه فنی شماره 2 شهر طرقبه وارد فاز جدیدی شد. بعد از دو سال پیگیری در خصوص تغییر کاربری زمین محل احداث معاینه فنی که از سوی شهرداری طرقبه به منظور مشارکت با شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز معرفی شده است، بالاخره معاونت محترم شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی موضوع تغییر کاربری زمین مورد اشاره را به تصمیم کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان موکول کرد.