بر اساس نامه شماره 173 مورخ 1400/11/12 کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتحادیه‌های خراسان رضوی مدارک و مستندات ارائه شده در جلسه کمیسون نظارت مورخ 1400/11/10 بررسی و حضور داوطلبان مشروحه ذیل مشروط به اینکه کارمند دولت نباشند، در سمت هیات مدیره و بازرسی بلامانع است. 

اسامی کاندیداهای سمت بازرسی به ترتیب حروف البا

1
خاکپوراحمد
2
دلیرجواد
3
صنعتی سمانه
4
لنگران طرقبهمحسن

اسامی کاندیداهای سمت هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا

1
افخمیمرتضی
2
خلیلی طرقبهاحمد
3
زمانی طرقبهعلیرضا
4
شاکری سید جواد
5
صنعتی طرقبهیوسف
6
عابد خراسانیجواد
7
عبادی رادسید ابوالفضل
8
گل کار طرقبهمهدی
9
متقی طرقبهینصیر
10
مصدق طرقدریرشید
11
معمرزاده طرقبهمحمد
12
مهدی پورامیر
13
هدایتی خادرسید محمد
14
همایونی حصارمحمد