بر اساس نامه شماره 173 مورخ 1400/11/12 کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتحادیه‌های خراسان رضوی مدارک و مستندات ارائه شده در جلسه کمیسون نظارت مورخ 1400/11/10 بررسی و حضور داوطلبان مشروحه ذیل مشروط به اینکه کارمند دولت نباشند، در سمت هیات مدیره و بازرسی بلامانع تشخیص داده شد. 


بعد از برگزاری انتخابات از بین افراد تایید صلاحیت شده آقایان سید جواد شاکری، جواد عابد خراسانی، محمد هدایتی شاندیز، علیرضا زمانی طرقبه، نصیر متقی طرقبهی، محمد معمرزاده و مهدی گلکار طرقبه به عنوان اعضای هیات مدیره جدید و همچنین سرکار خانم صنعتی، آقای محسن لنگران طرقبه و همچنین جناب آقای جواد دلیر به عنوان بازرسان شرکت انتخاب شدند.