گزارش وبینار تخصصی با موضوع:

واگذاریها و ارائه توانمندیهای تعاونی های توسعه و عمران شهرستان

وبینارمرداد 99.pdf


سخنرانان و حاضرین در وبینار تخصصی با عنوان: واگذاریها و ارائه توانمندیهای تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی

- جناب آقای دکتر کبیری معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

- جناب آقای دکتر حسین نژاد مدیر عامل محترم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

- جناب آقای دکتر صالح معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی

- جناب آقای دکتر عظیمی عضو محترم هیات رئیسه و دبیر کل اتاق تعاون ایران

- جناب آقای دکتر انصاری نماینده محترم مجلس شورا اسلامی و رئیس کمیته تعاون کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی 

- جناب آقای دکتر میر تاج الدینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

- جناب آقای دکتر فتاحی رئیس محترم هیات مدیره بانک توعه تعاون

- جناب آقای دکتر حسینی نیا رئیس محترم دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

- جناب آقای دکتر شهریور دبیر کل محترم خانه تعاونگران ایران و مدیر کل امور بین الملل

- جناب آقای دکتر آماده عضو محترم هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

- جناب آقای ضیایی مدیر عامل محترم تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

- جناب آقای دکتر صفایی مدیر عامل محترم تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان

- جناب آقای کردی مدیر عامل محترم تعاونی توسعه و عمران شهرستان بروجرد

- جناب آقای قلیچی مدیر عامل تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود

- جناب آقای دکتر ناطقی مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای خدماتی

- جناب آقای سریزدی رئیس محترم گروه تعاونیهای توسعه و عمران شهرستان و روستا

- جناب آقای پورناصری رئیس محترم گروه تعاونیهای نوع جدید 

وبیش از 100 نفر از مدیران محترم تعاون استانها و مدیران عامل محترم شرکت های تعانی توسعه و عمران شهرستانی که از طریق اتاق ابری و سامانه ویدیوکیک در این وبینار حضور داشتند.


برای دانلود فایل PDF کلیک کنید