اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه وعمران بیجار
استانکردستان
شهرستانبیجار
تعداد اعضاء1,517
تلفن 1087-
تلفن2087-38224722
تاریخ ثبت شرکتسه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸
کد اقتصادی411,649,551,157
آدرس دفتر شرکت تعاونیبیجار بلوار امام خمینی بالاتر از فرمانداری  دفتر شرکت تعاونی
کد پستی6,651,835,476
وبسایتhttp://www.ttobijar.ir
ایمیلttobijar@gmail.com
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیاحد اصفهانی
نام پدرصحبت اله
تحصیلاتلیسانس مدیریت
تلفن تماس087-38224722
موبایل09183702631
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهرضا شیخی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09183729125
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهحمید رضا باقری
سمتبازرس اصلی
موبایل09183701289
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهنیره  نوری جاهد
سمتبازرس اصلی
موبایل09186595890
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهوحید مدرس
سمتبازرس اصلی
موبایل09019511310
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهابوالقاسم تختی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل۰۹۱۲۲۳۰۴۴۳۸
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمجتبی بشیریان
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل09120367059
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهرهرا رستگاری
سمتمنشی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهتورج کلهری
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09181703124
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهثریا شیرولی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09185152925