به گزارش ايرنا حسين پنبه دانه پور روز چهارشنبه در نشست بررسي شركت‌  تعاوني توسعه و عمران شهرستان شوشتر اظهارداشت: باوجود ظرفيت‌هاي بالقوه و  منحصربه فرد اشتغالزايي شهرستان شوشتر، اين تعاوني مي‌تواند در راستاي توسعه  شهرستان نقش مؤثري براي درآمدزايي و اشتغال جوانان بومي داشته باشد .
وي افزود : براي راه اندازي اين تعاوني در راستاي ايجاد اشتغال پايدار  در ميان افراد بومي شهرستان ،مسئولان بايد براي افزايش مشاركت خانواده  كاركنان بخش دولتي و شهرداري‌ها اهتمام جدي داشته باشند.
رييس شوراي برنامه ريزي شهرستان شوشتر ادامه داد: براي تشكيل اين شركت  تعاوني، حداقل نيم ‌درصد از جمعيت هر شهرستان بايد عضو شوند و افراد متولد،  شاغل و ساكن شهرستان حق عضويت در شركت را دارند.
وي در پايان گفت: اعضاي مشخص شده براي هيئت مديره اين تعاوني در  شهرستان ما افراد با سابقه كار اجرايي و مديريتي بوده كه اميدورايم بتوانند  با مديران دستگاه هاي اجرايي در خصوص شركت در مناقصه ها و اجراي پروژه ها  تعامل و همكاري داشته و سود بيشتري را براي اعضا كه همان افراد جمعيت  شهرستان است فراهم نمايند و در توسعه و عمران شوشتر نيز حضور فعال و مستمر  داشته باشند.
به گزارش ايرنا اين شركت ها به منظور تسريع در رشد و توسعه شهرستان‌ها،  هدايت منابع مردمي به بخش‌هاي توليدي و بسترسازي براي ورود بخش‌هاي تعاوني  و خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌هايي با عنوان شركت‌هاي تعاوني توسعه و  عمران شهرستاني در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل  مي‌شوند.
انجام فعاليت‌هاي عمراني و آباداني شهر و روستاها، ايجاد و اداره  واحدهاي اقتصادي، توليدي، توزيعي و خدماتي، خريد سهام بنگاه‌هاي دولتي  مستقر در حوزه شهرستان، تملك اراضي بافت‌هاي فرسوده، انجام هر گونه معامله،  خريد اوراق بهادار براي مديريت منابع تعاوني و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي  توسعه به صورت شركت مادر تخصصي هلدينگ  از اهم فعاليت‌هاي شركت است.
قانون مربوط به تشكيل شركت تعاوني توسعه عمران در 28 آذر سال 93 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
قانون تاسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني شامل 15 ماده و 9  تبصره است كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به تاييد شوراي نگهبان رسيد.