وی با اشاره به اینکه این تعاونی توسعه و عمران  در شهرستان اولین  تعاونی است که می توانند همه مردم شهری و روستایی تایباد را به عضویت خود  درآورد و شرط عضویت در این  تعاونی بومی بودن در تایباد می باشد، گفت: این  تعاونی موردحمایت خاص مسئولین محلی و استان است و برای شفافیت عملکرد  امامان جمعه تشیع و تسنن بعنوان ناظر عالی پیش بینی شده اند. وی از  اختصاص ۱۰۴هکتار از اراضی دولتی به این تعاونی خبر داد و بیان کرد: برابر  قانون تشکیل این تعاونی می توانند از امتیاز ترک مناقصه و مزایده اموال  دولتی استفاده کند. مرکز شهرستان مرزی ۱۲۰ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۸ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.