درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم  آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب قانون تأسیس  شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی مشتمل‌ بر پانزده ماده و نه تبصره به  تصویب رسید و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. هیئت  وزیران در جلسه مورخ 26/06/1391 بنا به پیشنهاد شماره 30538/1 مورخ  27/04/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (14) قانون  تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389 – اساسنامه  شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان را تصویب و ابلاغ نمود.