آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

شماره نامه اداره ثبت: ۴۰۲۱۰۱۱۱۱۴۱۴۱۹۱۲۱۹ تاريخ نامه اداره ثبت: ۴۴/۴۹/۴۰۲۱
آگهي تغييرات شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شانديز شرکت تعاوني به شماره ثبت ۹۵۵۵۶ و شناسه ملي
۱۵۳۳۰۴۷۰۰۴۱


به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۴۰/۱۱/۴۰۲۱ و نامه شماره ۴۴۱۱۲۱/۹ مورخ ۹۴/۴۴/۴۰۲۱ اداره تعاون كار و
رفاه اجتماعي شهرستان مشهد تصميمات ذيل اتخاذ شد: ـ آقاي ابوالفضل عابد خراساني كد ملي ۱۲۱۰۱۱۱۱۲۱ ـ حميد خيري كد ملي
۱۲۰۱۱۴۴۹۴۱ ـ محمد معمرزاده كد ملي ۱۲۱۱۴۴۱۱۱۴ به سمت بازرس اصلي و آقاي سيد ابوالفضل عبادي راد كد ملي ۱۲۱۱۴۱۱۴۱۱ به
سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال مالي انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزيان شركت منتهي به سال ۹۲/۴۹/۴۰۲۱ مورد تصويب
قرارگرفت.


شماره پيگيري : ۲۱۴۹۴۴۱۱۱۱۴۱۱۹۱

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد


http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15119772 :رسمي روزنامه سايت در آگهي لينک

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.