ردیفشرحوضعیتتاریخ انجام
1ارائه درخواست اولیه تشکیل تعاونی توسط حداقل هفت نفر از متقاضیانانجام شد1396/03/15
2معرفی سه نفر بعنوان هیئت موسس و یکنفر به عنوان نماینده هیئت موسس جهت پیگیری تشکیل تعاونیانجام شد1396/03/15
3ارائه طرح پیشنهادیانجام شد 1396/03/15
4تکمیل فرم متقاضیان تشکل تعاونی (حداقل هفت نفر)انجام شد1396/03/15
5ارائه فرم های اولیه شامل درخواست تشکیل، طرح پیشنهادی و فرم مشخصات متقاضیان (به انضمام کپی کارت ملی و شناسنامه هیئت موسس) به اتاق تعاون استان جهت بررسیانجام شد 1396/03/15
1صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیانجام شد1396/04/15
7افتتاح حساب به نام هیئت موسس در بانک انجام شد 
8شروع پذیره نویسی سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیزانجام شد1396/07/01
9انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی توسط هیئت موسسانجام شد 1396/10/01
10برگزاری انتخابات اولین مجمع عمومی عادی (مرحله اول) با حضور متقاضیان انجام شد. 1396/10/01
11برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (مرحله دوم) با حضور اعضای مجمع جهت تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرسان انجام شد1397/01/14
12برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس و منشی شرکتانجام شد1397/02/14
13ارائه مدارک اولین مجمع عمومی عادی مرحله دوم شامل آگهی دعوت، صورتجلسه مجمع، صورتجلسه هیئت مدیره، لیست سهامداران، تاییدیه بانکی مبنی بر واریز یک سوم سرمایه ثبتی تعاونی و اساسنامه تعاونی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اقدام قانونیانجام شد 1397/03/07
14ارائه نامه گواهی جمعیت شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) از سوی فرمانداری شهرستانانجام شد1397/03/13
15اخذ تاییدیه نام تعاونی از اداره ثبت شرکتهاانجام شد1397/04/05
16صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارسال به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست به منظور دریافت آگهی تاسیسانجام شد 1397/04/26
17انجام امور ثبتی در اداره ثبت شرکتهاانجام شد 17/06/1397
18ارائه آگهی تاسیس ثبت شرکت تعاونی و همچنین روزنامه رسمی قوه قضائیه که آگهی تاسیس آن منتشر شده است به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت صدور پروانه تاسیس تعاونی در حال انجام