بعد از پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر و حمایت مسئولین محترم شهرستان خصوصاَ جناب آقای دکتر محمّددهقان نماینده مردم محترم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای حسینی فرماندار محترم شهرستان طرقبه شاندیز، جناب آقای خادم پیر شهردار محترم شهر طرقبه، جناب آقای نکاحی شهردار محترم شهر شاندیز، جناب آقای صاحبی ریاست محترم شورای شهر شاندیز و اعضای محترم شورای شهر شاندیز خصوصاَ جناب آقای هدایتی و همچنین جناب آقای غلامی ریاست محترم شورای شهر طرقبه و اعضای محترم شورای شهر طرقبه خصوصاَ جناب آقای محمّد عابد خراسانی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در تاریخ 1397/06/17 به شماره ثبت 65549 به شناسه ملی 14007823781 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع فعالیت: برابر مجوز 99867 مورخ 1397/05/20 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد: 

1-انجام فعالیتهای عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه­گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط
2-ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.
3-خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت از طریق مذاکره و مدیریت آنها (موضوع تکلیف هیأت واگذاری به عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)
4-سرمایه گذاری در طرحهای توسعه­ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکتهای اقماری درصورت تصویب مجمع عمومی عادی
5-تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستائی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات، قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی.
6-استفاده و بهره­برداری از فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد.
7-مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.
8-انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول و تأمین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.
9-خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.

مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش طرقبه - میدان صاحب الزمان - ساختمان حاجی زاده - طبقه دوم

سرمایه شخصیت حقوقی: 11405500000 ریال می‌باشد.

اولین مدیران:
آقای محمد همایونی حصار به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمد عظیمی طرقدری به سمت عضو هیئت مدیره
آقای جواد عابد خراسانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای جواد برزگر طرقبه به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمد قالی باف طرقبهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی گلکار طرقبه به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مرتضی افخمی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای غفور عباسی مقدم طرقبه به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای رشید مصدق طرقدری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای امین گل کار به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای سید یاسر رضوی به سمت منشی هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.
بازرسان شرکت: خانم اعظم عباسیان حصار و آقای علیرضا وفاکیش و اقای محمّد معمرزاده به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالفضل عبادی راد به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه خراسان جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد.