در تاریخ 24 شهریور 1397 آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در شماره 21411 روزنامه رسمی کشور و در صفحه 5 روزنامه شهرستان منتشر شد.

گواهی تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز از لینک زیر قابل دانلود می باشد.

bc673-SignedPDF0f33b031ca394b0ea694993d5097885d.pdf