بایگانی نوشته‌ها


دیدار هیات مدیره شرکت توسعه و عمران با فرماندار و هیات موسس شرکت

دیدار هیات مدیره شرکت توسعه و عمران با فرماندار و هیات موسس شرکت

در هر کار گروهی اختلاف سلیقه بسیار طبیعی است، اقناع در سیستم آرایی بسیار مهم است امّا مبنای دموکراسی رای است ولی اگر نظر شما که ممکن است درست‌تر هم باشد رای نیاورد به رای اکثریت احترام و در جهت اجرای آن کمک  کنید. دستگاه‌های اجرایی هم کمک خواهند کرد که منافع مردم در قالب پروژه‌هایی که تعریف خواهید کرد تامین شود.