بایگانی نوشته‌ها


الزام پوشیدن لباس فرم برای پرسنل شرکت

الزام پوشیدن لباس فرم برای پرسنل شرکت

بنا به تصمیم هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز کلیه پرسنل این شرکت در کلیه غرف چالیدره الزام به پوشیدن لباس فرم و نصب آرم شرکت توسعه و عمران را دارند. عدم رعایت این موضوع منجر به تذکر کتبی در بار اول و همچنین کسر از حقوق در مرحله دوم خواهد بود.

عقد قرارداد با شرکت گردشگری نمونه چالیدره

عقد قرارداد با شرکت گردشگری نمونه چالیدره

در تاریخ سوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و هشت قرارداد شماره 422 فی  مابین شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز با شرکت گردشگری  نمونه چالیدره امضاء شد. موضوع قرارداد عبارت است از بهره برداری از 5 غرفه  به شماره های 6،17، 25، 33 و 35 به مدت یکسال از تاریخ 97/12/15  لغایت  98/12/15