بایگانی نوشته‌ها


آگهی مزایده عمومی غرف فاز یک چالیدره

آگهی مزایده عمومی غرف فاز یک چالیدره

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه بند یک  (1)  بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره مورخ 15/01/1399 درنظر دارد نسبت به  واگذاری و بهره برداری غرف فاز یک منطقه نمونه گردشگری چالیدره طرقبه از  طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید؛  متقاضیان  می‌توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد و مدارک  مزایده به دبیرخانه شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم یک، نبش  شهید سلیمان زاده سه، شرکت تعاونی توسعه و عمران طرقبه شاندیز مراجعه  نمایند. همچنین متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت  www.ttotsh.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  05134222295-05134222264 تماس  حاصل نمایند.