بایگانی نوشته‌ها


اسامی کاندیداهای سمت هیات مدیره و بازرسی شرکت

اسامی کاندیداهای سمت هیات مدیره و بازرسی شرکت

بر اساس نامه شماره 173 مورخ 1400/11/12 کمیسیون نظارت بر انتخابات  تعاونی‌ها و اتحادیه‌های خراسان رضوی مدارک و مستندات ارائه شده در جلسه  کمیسون نظارت مورخ 1400/11/10 بررسی و حضور داوطلبان مشروحه ذیل مشروط به  اینکه کارمند دولت نباشند، در سمت هیات مدیره و بازرسی بلامانع است.