آرشیو نوشته ها

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه بند یک (1) بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره مورخ 15/01/1399 درنظر دارد نسبت به واگذاری و بهره برداری غرف فاز یک منطقه نمونه گردشگری چالیدره طرقبه از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید؛...

30 فروردین 1399 13:51 0 دیدگاه