آرشیو نوشته ها

شماره نامه اداره ثبت: ۴۰۲۱۰۱۱۱۱۴۱۴۱۹۱۲۱۹ تاريخ نامه اداره ثبت: ۴۴/۴۹/۴۰۲۱ آگهي تغييرات شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شانديز شرکت تعاوني به شماره ثبت ۹۵۵۵۶ و شناسه ملي ۱۵۳۳۰۴۷۰۰۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۴۰/۱۱/۴۰۲۱ و نامه شماره ۴۴۱۱۲۱/۹ مورخ ۹۴/۴۴/۴۰۲۱...

21 خرداد 1399 20:45 0 دیدگاه