آبخیرداری

دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با معاون ترویج و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی و آبخیز داری استان

/post-135
در راستای پیگیری انجام پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان  طرقبه شاندیز، مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با مهندس سبحانی مدیر ترویج و  مشارکت های مردمی منابع طبیع و آبخیزداری استان خراسان دیدار و گفتگو کرد.