آبخیزداری

دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با معاون ترویج و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی و آبخیز داری استان

/post-89/

در راستای پیگیری انجام پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان طرقبه شاندیز، مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با مهندس سبحانی مدیر ترویج و مشارکت های مردمی منابع طبیع و آبخیزداری استان خراسان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران شهرستان ضمن اشاره به قانون تشکیل...