اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های توسعه بخش تعاون در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی

/post-77
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون  اساسي