اطلاع رسانی شماره 3

اطلاع رسانی شماره (3) شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز

/post-94
گام بلند شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در مسیر ایجاد  اشتغال و توسعه پایدار همزمان با واگذاری برگه‌های سهام اعضای شرکت تعاونی  توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز