اقتصاد تعاونی

تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

/post-45
رئیس خانه تعاون‌گران خراسان  رضوی گفت: توجه به تعاون در ایران تنها در حد  شعار است و با وجود اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه مصوب کرد سهم  تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد  افزایش یابد، کماکان این سهم کمتر از ۵  درصد بوده و تنها در یک‌دوازدهم  وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش  دارد.