انتصاب

حکم انتصاب

/post-97
متن حکم انتصاب نادر شبانی عضو شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه  محیط زیست

حکم انتصاب

/post-96
متن حکم انتصاب سیّد جواد شاکری عضو شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه  گردشگری

حکم انتصاب

/post-95
متن حکم انتصاب احمد گرامی، عضو شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه خدمات بیمه‌ای