جامعه اسلامی

تعاون و همکاری در جامعه اسلامی

/post-6
از نظر اسلام، فردی که هیچ توجهی به امور مسلمانان و همنوعان  خود ندارد، با آنکه در میان آنان زندگی می‌کند، از آنان نیست، بلکه  تافت‌های جدا بافته و بیگانه است.