رئیس هیات مدیره

انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد.

/post-158
دومین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در روز چهارشنبه مورخ  یازدهم اسفند ماه هزار و چهارصد با حضور تمامی اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
جناب آقای حاج نصیر متقی به عنوان رئیس هیات مدیره، جناب آقای حاج سید جواد شاکری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و همچنین جناب آقای علیرضا زمانی به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. همچنین مقرر شد در جلسات آتی نسبت به انتخاب مدیرعامل بحث و  بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.