روزنامه رسمی کشور

آگهی ثبت شرکت تعاونی توسعه و عمران در روزنامه رسمی کشور

/post-37/

در تاریخ 24 شهریور 1397 آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در شماره 21411 روزنامه رسمی کشور و در صفحه 5 روزنامه شهرستان منتشر شد. گواهی تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز از لینک زیر قابل دانلود می باشد. bc673-SignedPDF0f33b031ca394b0ea694993d5097885d.pdf