ریاست جمهوری

رئیس جمهور: کنشگران حوزه تعاون، سهم و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی را بیش از پیش افزایش دهند

/post-44
رئیس جمهور در پیامی با تبریک  "روز ملی تعاون"  به همه اعضای تعاونیها و کارآفرینان و حامیان الگوی بین  المللی تعاون، از همه کنشگران حوزه تعاون خواست برای توسعه بیش از پیش  فرهنگ تعاون و یاری یکدیگر، سهم و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی کشور را  بیش از پیش افزایش دهند.