سهام

دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام در شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

/post-91/

بسمه تعالی دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام در شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مقدمه: در اجراي تبصره (1) ماده (4) قانون تاسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 15/10/89 وبه منظور شفاف سازي و تعيين ارزش واقعي سهام در شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني اين دستورالعمل...