سهامدار

آگهی آخرین اخطار عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

/post-105
بدینوسیله به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که تاکنون جهت تعیین تکلیف سهام  تعهدی خود به دفتر شرکت مراجعه نکرده‌اند، می رساند، آخرین مهلت قانونی جهت  مراجعه و اخذ برگه سهام آخر تیرماه 1398 می باشد. بدیهی است در صورت عدم  تسویه حساب، امکان واریز سود وجود نداشته و کلیه سهام در تعهد ابطال و حق  هرگونه ادعایی صلب خواهد شد. چاپ این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به  منزله آخرین اخطار کتبی خواهد بود.