شرکت تعاونی

نحوه ی ورود و خروج اعضاء در شرکت های تعاونی

/post-90
با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی  اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد  پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از  اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و  ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر  در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت  های تعاونی باشد.

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز ثبت شد

/post-86
بعد از پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر و حمایت مسئولین محترم شهرستان خصوصاَ  جناب آقای دکتر محمّددهقان نماینده مردم محترم طرقبه، شاندیز و چناران در  مجلس شورای اسلامی، جناب آقای حسینی فرماندار محترم شهرستان طرقبه شاندیز،  جناب آقای خادم پیر شهردار محترم شهر طرقبه، جناب آقای نکاحی شهردار محترم  شهر شاندیز، جناب آقای صاحبی ریاست محترم شورای شهر شاندیز و اعضای محترم  شورای شهر شاندیز خصوصاَ جناب آقای هدایتی و همچنین جناب آقای غلامی ریاست  محترم شورای شهر طرقبه و اعضای محترم شورای شهر طرقبه خصوصاَ جناب آقای  محمّد عابد خراسانی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در  تاریخ 1397/06/17 به شماره ثبت 65549 به شناسه ملی 14007823781 ثبت و امضاء  ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می  گردد.