شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

سی و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران تشکیل شد

/post-76/

سی و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران تشکیل شد. این جلسه در تاریخ دهم دی ماه 1399 در ساعت 4 بعدازظهر با رعایت ضوابط و پروتکل های اجتماعی در محل دفتر شرکت با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد. در این جلسه در خصوص موارد زیر به تفصیل بحث و بررسی و نظرات اعضای محترم هیئت مدیره اخذ و...