شرکت های توسعه و عمران شهرستانی

تفاهم نامه وزارت تعاون با وزارت کشور

/post-35
در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد  جمهوری اسلامی ایران و قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی  مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود  بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل  افزونه زا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد و  همچنین توانمندسازی و تقویت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، این  تفاهمنامه فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور به شرح  ذیل منعقد می گردد.