قانون تاسیس شرکت های توسعه و عمران

با مصوبه هیئت وزیران، یک بند به اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران اضافه شد.

/post-83/

به جهت رفع یکی از موانع بزرگ شرکت‌های توسعه و عمران در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی بند 10 به ماده 3 اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی اضافه شد. 10- هر موضوع فعالیت مجاز دیگری که مطابق ضوابط دستگاههای اجرایی ذی ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد. 14704-تصویب نامه هیئت وزیران تغییرات...