قانون تاسیس شرکت های توسعه و عمران

قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

/post-9
ماده ۱ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها،  هدایـت منابع مردمـی  به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی  و خصوصی به فعالیت  های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه‌زا  (رانت‌زا)بودن آن،  امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با  عنوان «شرکت های  تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون  بخش تعاونی  اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون  برنامه چهارم  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای  سیاست های  کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.