قانون تعاون

سیاست‌های توسعه بخش تعاون در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی

/post-24/

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون ماده9ـ به‌ منـظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پايان سال 1393، دولت...